Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoeken

Zoeken

""

Algemene voorwaarden

Consumenten aankopen via de web shop kunt u binnen 14 dagen na aankoop ontbinden en kosteloos retourneren, mits onbeschadigd en in de originele verpakking.

 

De wet kopen op afstand is hier voor van toepassing

ARTIKEL 1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor M. Gideonse B.V, gevestigd te Middelburg aan de Voltaweg 1 4338PS

1. Op alle aanbiedingen van M. Gideonse B.V.zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van M. Gideonse B.V.. Op verzoek zendt M. Gideonse B.V. u een schriftelijk exemplaar.
2. Naast deze algemene voorwaarden kan M. Gideonse B.V. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van M. Gideonse B.V.

ARTIKEL 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van M. Gideonse B.V. op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging of betalingsbevestiging. 
2. M. Gideonse B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

ARTIKEL 3. Offertes
1. De prijsvermeldingen van M. Gideonse B.V. zijn geen offerte. 
2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven. 
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

ARTIKEL 4. Aanbiedingen
1. M. Gideonse B.V. behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

ARTIKEL 5. Prijzen
1. Alle prijzen van M. Gideonse B.V. zijn zoals vermeld exclusief en inclusief BTW in de bestellijst.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van M. Gideonse onder voorbehoud van type op drukfouten. M. Gideonse B.V. heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. 
3. De producten van M. Gideonse B.V. worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van M. Gideonse worden verricht tegen de prijs die M. Gideonse B.V. na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
4. BTW vrij bestellen kan enkel met een rechtsgeldig btw nummer wat is ingevuld! (geld voor buitenland)
5. Dit BTW nummer word gecontroleerd op rechtsgeldigheid

ARTIKEL 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

ARTIKEL 7: Betaling
1.Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via ideal , of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. 
2. Voor het geval dat M. Gideonse B.V. een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan M. Gideonse B.V. verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 
4. M. Gideonse B.V. is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra M. Gideonse B.V. hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen. 
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

ARTIKEL 8: Verzending
1. De producten reizen voor risico van M. Gideonse B.V.. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar M. Gideonse B.V.. 
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 5 werkdagen niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft M. Gideonse B.V. het recht u een factuur te sturen van de door M. Gideonse B.V. gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-
5. De klant dient de zending direct na ontvangst te controleren. Indien er schade aan de bestelling is, dient de klant dit per mail binnen 24 uur te melden, ondersteund met fotos van de schade, en fotos van de eventuele schade aan de verpakking, tevens een foto van het verzendbewijs op de verpakking. schades of ontbrekende onderdelen worden na drie werkdagen niet meer in behandeling genomen.
6. Bij aflevering dient er iemand aanwezig te zijn om te tekenen voor ontvangst.
7. bij herhaalde afwezigheid op afleveradres, kunnen extra verzendkosten in rekening worden gebracht
8. boven de 33kg worden goederen op pallet geleverd, koper dient er voor te zorgen dat de vervoerder met vrachtwagen vrije en ruime toegang heeft om pallet te lossen op bezorgadres, bij onvoldoende toegang komen de transportkosten voor koper.

ARTIKEL 9: Levering
1. Bij betaling onder rembours, dient 20% van het totaalbedrag vooruit betaald te worden. de goederen, mits op voorraad, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdracht verzonden. Zijn de artikelen niet op voorraad, dan staat dit uitdrukkelijk vermeld op de produktpagina van het betreffende artikel. Bij vooruitbetaling gelden dezelfde termijnen als bij rembours echter geldt hier niet de opdrachtdatum als uitgangspunt, maar de ontvangstdatum van de betaling. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. 
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens M. Gideonse B.V.. 

ARTIKEL 10: Garantie
1. M. Gideonse B.V. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
2. M. Gideonse B.V. hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten, consumenten producten meestal 2 jaar, producten voor professioneel gebruik is de garantie meestal 1 jaar of langer zijn, consumenten producten, die professioneel gebruikt worden kan de garantie korter zijn, dit kan per merk en fabrikant verschillen. 
3. Op verbruiksproducten (accu’s, zaagbladen etc..) geeft M. Gideonse B.V. geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 
4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd. 
b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens M. Gideonse B.V. zijn verricht. 
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires. 
f. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten door M. Gideonse B.V. wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. 

ARTIKEL 12: Handelsmerk 
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door M. Gideonse B.V. afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de Fabrikant en of de registerhouder. 

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheidsbeperking
 1. M. Gideonse B.V. aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software. 
2. M. Gideonse B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

ARTIKEL 14: Overmacht
1. Indien M. Gideonse B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding. 
4. M. Gideonse B.V. zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

ARTIKEL 15: Ontbinding 
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens M. Gideonse B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die M. Gideonse B.V. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft M. Gideonse B.V. het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel gedeeltelijk te ontbinden. 
3. M. Gideonse B.V. is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen. 
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel: 16 genoemde termijn), zal hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan M. Gideonse B.V. dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door M. Gideonse verrichte prestaties en heeft M. Gideonse B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
7. We wettelijke bedenktijd voor kopen op afstand bedraagt zeven dagen. 

ARTIKEL 16. RETOUREN
Retouren en garantie aanvragen dienen via het retourformulier vooraf gemeld te worden, met een duidelijke omschrijving van de klacht. alles wat voor garantie in aanmerking komt wordt gratis naar klant retour gestuurd.
Consumentenartikelen via web shop gekocht kunnen binnen 14 dagen geruild of  retour gezonden worden, mits onbeschadigd en ongebruikt en in de orginele verpakking.
Betaald bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen 14 na ontvangst terug gestort minus eventuele creditcard onkosten, retour sturen is voor rekening en risico koper.
Zakelijke klanten en gebruiksgoederen, aankopen mogen  mits binnen 3 werkdagen  geruild worden mits ze ongebruikt, niet uit de doos in de orginele verpakking en onbeschadigd zijn, en niet speciaal besteld of niet gangbaar zijn kunnen niet retour, tevens per mail vooraf worden aangemeld, minus retour en verzendkosten. onderdelen waar elekronica in zit worden niet retour genomen. 

Verzendkosten en retourkosten komen voor rekening koper.

Als een tweede keer  binnen 14 dagen een zelfde soort product wordt teruggestuurd worden de verzendkosten en overschrijvingskosten in mindering gebracht.

Anulering van een aangekochte en betaalde bestellingen buitenland met mister cash betaald, wordt 3% van het aankoopbedrag (transactiekosten) in mindering gebracht bij teruggave aankoopbedrag
Bij onterechte garantie aanvragen worden de onderzoeks kosten en de retourkosten in rekening gebracht

Beschadigde artikelen worden niet retour genomen, electronica onderdelen en test apparatuur worden niet retour genomen.
Retour Artikelen met gebruikers sporen en lichte beschadigingen zo als krassen kunnen soms met aftrek retour genomen worden 

Robotmaaiers welke speciaal voor u op naam gezet zijn en geprogrameerd voor u, kunnen niet kosteloos geanuleerd worden, 

ARTIKEL 17: Arbitrage
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en M. Gideonse B.V. zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

ARTIKEL 18: Wettelijke bepaling

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.